Řízení kvality

Řídíme kvalitu vašich produktů vyrobených v Číně.

Kontaktujte nás

Řízení kvality v Číně

Potřeba řízení kvality v Číně  

Čína se stala globální výrobní velmocí, což z ní činí atraktivní destinaci pro získávání zboží pro podniky z celého světa. Zajištění kvality výrobků při nákupu z Číny však může představovat značnou výzvu, zejména bez fyzické přítomnosti zákazníka v továrně výrobce. Dohled nad výrobou, případně provádění kontrol kvality přímo ve výrobním závodě, se pro mnoho společností často jeví jako překážka. V této situaci přichází na pomoc společnost Guangzhou Sourcing. Působíme jako vaše lokální oči a uši, které kontrolují a schvalují kvalitu vašich výrobků v Číně.

Rozdělení v oblasti řízení kvality: Zajištění kvality a Kontrola kvality

Ve společnosti Guangzhou Sourcing rozdělujeme proces řízení kvality do dvou odlišných oblastí: Zajištění kvality (QA) a Kontrola kvality (QC). Tento dvojí přístup nám pomáhá zajistit, aby vaše dodávané zboží splňovalo vaše požadavky a dodržovalo nejvyšší standardy kvality.  

Image depicting quality management procedures in the food industry to maintain product standards.

Zajištění kvality

Zajištění kvality zahrnuje proaktivní preventivní opatření, která se přijímají s cílem předcházet případným problémům během výrobního procesu. Zahrnuje vypracování a implementaci souboru pokynů a standardů, které musí dodavatelé dodržovat, aby byla zaručena kvalita výrobků. Hlavním cílem je zajistit přístup zaměřený na kvalitu ve všech fázích výrobního procesu.

Ve společnosti Guangzhou Sourcing úzce spolupracujeme s vybranými dodavateli a stanovujeme jednoznačné pokyny a požadované standardy kvality, které je nutné dodržet, čímž minimalizujeme pravděpodobnost vzniku chyb, nebo odchylek od specifikací vašeho výrobku.

 Zamluvte si audit ve svém výrobním závodě již nyní

Kontrola kvality

Kontrola kvality je na druhou stranu reaktivním procesem. Spočívá v provádění podrobných kontrol již hotových výrobků před jejich expedicí. Podle konkrétních potřeb a povahy výrobku může jít o kontrolu vzorku nebo celé šarže výrobků.

Náš proces kontroly kvality ve společnosti Guangzhou Sourcing je komplexní. Kontroly provádíme ve více fázích výrobního procesu a po výrobě veškerého zboží následuje závěrečná kontrola. Cílem je rozpoznat případné vady nebo nesrovnalosti a provést jejich nápravu ještě před odesláním zboží.

V některých případech však podniky nevyžadují intenzivnější opatření pro zajištění kvality a její kontrolu. Pro tento typ případů nabízíme jednoduché služby kontroly zboží před nakládkou kontejneru –⁠⁠ tento postup je známý pod názvem kontrola nakládky kontejneru.

Zarezervujte si inspekci hned teďGuangzhou Sourcing: Váš spolehlivý partner pro řízení kvality v Číně


Ve společnosti Guangzhou Sourcing si uvědomujeme, jak zásadní roli hraje řízení kvality v oblasti obstarávání a nákupu. Naším posláním je chránit vaše podnikání před riziky spojenými s kvalitou a zajistit, aby výrobky, které si obstaráváte z Číny, přesně splňovaly vaše požadavky a standardy kvality. Náš tým zkušených odborníků disponuje potřebnými znalostmi a zkušenostmi, aby spravoval procesy zajištění i kontroly kvality, nebo provedl jednoduchou kontrolu nakládky kontejnerů, a to podle vašich požadavků. Zajistíme, abyste mohli využívat výhod nákupu z Číny, aniž byste se museli obávat o kvalitu svých výrobků. Spolupracujte s námi a poznejte naši neutuchající angažovanost v oblasti řízení kvality.

Ale proč právě řízení kvality v Číně?​

Čína je na dnešním globálním trhu dominantní výrobní silou, která nabízí širokou škálu výrobků za konkurenceschopné ceny. Vzhledem k tomu, že se podniky a podnikatelé obracejí na Čínu z důvodu obstarávání zboží, stává se zajištění kvality nepostradatelným aspektem celého dodavatelského procesu. Právě zde hraje klíčovou roli řízení kvality a kontrola kvality (QM/QC), což je rovněž rozhodující aspekt, proč je nezbytné spolupracovat s renomovaným poskytovatelem inspekčních služeb v Číně.

Řízení kvality: Základ dokonalosti

Řízení kvality zahrnuje nastavení procesů, standardů a systémů, které trvale splňují, nebo překonávají očekávání zákazníků. Představuje základní rámec, který určuje firemní přístup pro zajištění kvality. Pokud jde o obstarávání výrobků z Číny, je komplexní systém řízení kvality nezbytný z následujících důvodů:

 1. Snížení rizika: V rozsáhlém a rozmanitém čínském výrobním prostředí může být někdy náročné se orientovat. Důkladný systém řízení kvality pomáhá identifikovat potenciální rizika v procesu získávání zdrojů a umožňuje tak aktivně uplatňovat strategie pro jejich zmírnění.
 2. Výběr dodavatele: Správně nastavený systém řízení kvality pomáhá při výběru spolehlivých a renomovaných dodavatelů a zajišťuje, že vaši partneři splňují standardy vysoké kvality.
 3. Důslednost: Udržování konzistentní kvality výrobků je klíčem pro vybudování důvěry u zákazníků. Systém řízení kvality zajišťuje, že výrobky z vašich zdrojů trvale splňují, nebo překračují definovaná měřítka kvality.
 4. Efektivita: Zjednodušení procesů kontroly kvality a inspekcí, přispívá ke zvýšení efektivity, snížení nákladů a zajištění včasného dodání výrobků.

Kontrola kvality: Zajištění správnosti výrobku

Kontrola kvality naopak zahrnuje systematickou kontrolu, testování a ověřování výrobků s cílem zajistit, aby splňovaly předem stanovené normy kvality. V kontextu čínského dodavatelského řetězce je kontrola kvality nepostradatelná z následujících důvodů:

 1. Ověření produktu: Toto ověření potvrzuje, že produkty, které obdržíte od čínských výrobců, jsou v souladu s vašimi specifikacemi a požadavky.
 2. Detekce vad: Inspekce kontroly kvality identifikují a řeší vady, čímž vám pomáhají vyhnout se nákladnému stahování výrobků z trhu, jejich předělávání, nebo případné nespokojenosti zákazníků.
 3. Dodržování předpisů: Je nezbytné zabezpečit, aby vaše výrobky splňovaly mezinárodní regulační standardy. Kontrola kvality vám pomůže dodržet požadavky předpisů a vyhnout se tak právním problémům.
 4. Důslednost: Pravidelné kontroly kvality udržují konzistenci kvality výrobků napříč časem a jednotlivými výrobními šaržemi.

Role poskytovatelů kontrolních služeb v Číně

Spolupráce se spolehlivou společností poskytující kontrolní služby v Číně je strategickým rozhodnutím, které vašemu zajištění kvality poskytne další úroveň odbornosti a objektivity. Přečtěte si, jak poskytovatelé těchto služeb přispívají k vašemu úspěchu při obstarávání zdrojů:

 1. Nezávislé hodnocení: Poskytovatelé kontrolních služeb poskytují nezávislé a nestranné posouzení kvality výrobků, které vám pomůže přijímat rozhodnutí založená na informacích.
 2. Přítomnost na místě: Místní kontroloři mají podrobnou znalost čínského výrobního prostředí, kultury a obchodních praktik, což jim umožňuje efektivněji identifikovat potenciální problémy.
 3. Řešení na míru: Poskytovatelé kontrolních služeb přizpůsobují své vlastní služby vašim specifickým potřebám, ať už požadujete předvýrobní kontroly, kontroly během výroby, kontroly před expedicí, nebo jiné individuální kontroly kvality.
 4. Úspora nákladů: Identifikováním a řešením nedostatků v kvalitě v rané fázi výrobního procesu, vám poskytovatelé inspekčních služeb pomohou vyhnout se nákladným předělávkám, zpožděním výroby a možným finančním ztrátám.

Na závěr lze říci, že řízení kvality a kontrola kvality představují klíčové faktory pro zajištění důslednosti, spolehlivosti a integrity výrobků pocházejících z Číny. Spolupráce s osvědčeným poskytovatelem kontrolních činností v Číně, jako je například společnost Guangzhou Sourcing, vám zajistí klid a umožní vám pohybovat se ve složitém čínském výrobním prostředí naprosto bez starostí. Pokud budete klást důraz na kvalitu, zajistíte si dobré jméno své značky, vybudujete si důvěru u zákazníků a nakonec dosáhnete úspěchu na konkurenčním globálním trhu.